تنیس ، ورزشی مناسب برای شرط بندی ! آموزش شرط بندی با احتمال زیاد برد روی تنیس !

توسط Hichkas

آموزش تمامی حالت های شرط بندی تنیس 

شرایط زیادی برای لغو شرطبندی های تنیس هست ولی در هر یک از شرایط زیر، تمامی شرط‌ها معتبر میباشند :

تغییر زمان یا روز بازی.

تغییر محل برگزاری بازی.

تغییر  مکان برگزاری بازی از زمین سر باز به سالن سر پوشیده و یا بالعکس.

تغییر زمین بازی (قبل و یا در حین بازی).

شرط‌های قهرمانی/ بدون انتخاب بازیکن محبوب/ کوارتر/ نیمه بازی در تنیس

در صورت وجود Non-Runner (نان-رانر؛ بازیکنی که به هر دلیل در مسابقه شرکت نکند) در تنیس شرط لغو می‌شود. قانون ۴ (کسر مبلغ مشخصی از برد زمانی که یکی از شرکت‌کنندگان مسابقه در بازی شرکت نکند و این اتفاق بعد از بسته شدن شرط شما بیفتد) ممکن است اعمال گردد.

برنده‌ی کوارتر/ برنده‌ی نیمه:

پیش بینی این‌که برنده‌ی تورنومنت از کدام کوارتر (اول، دوم، سوم یا چهارم) بالا می‌آید و این‌که برنده از کدام نیمه خواهد بود (نیمه بالایی یا پایینی). مسابقات مربوطه باید به‌طور کامل انجام شوند تا شرط‌ها معتبر باشند.

اسامی فینالیستها/ پیش بینی نتیجهی مرحلهی نهایی/ رسیدن به مرحلهی نهایی:

در این شرط‌ها در صورت وجود Non-Runner (نان-رانر؛ بازیکنی که به هر دلیل در مسابقه شرکت نکند) شرط لغو می‌شود.

پیش بینیهای مسابقه که پیش بینی زنده نیز شامل آن است:

اگر بازی تنیس شروع شود اما کامل انجام نشود، تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد. مگر این‌که بعد از شروع بازی، بازیکنی از شرکت در بازی محروم شود. در این صورت بازیکن یا تیمی که به دور بعدی راه می‌یابد یا برنده اعلام می‌شود، به‌عنوان برنده‌ی شرط نیز محسوب خواهد شد.

پیش بینیهای تورنومنت:

هر دو تنیسور باید در بازی‌های مشخص‌شده حداقل یک امتیاز کسب کنند تا شرط‌ها معتبر باشند. اگر تنیسورها در مرحله‌ی یکسانی از دور رقابت‌ها حذف شوند، شرط‌های مربوطه لغو خواهند شد.

پیش بینیسِتهای بازی:

اگر سِت کامل نشود یا تغییر کند، شرط‌ها لغو خواهند شد.

آموزش شرط بندی تنیس ؛ شرط‌های برنده‌

برندهی سه گیم (Race to 3 Games):

یکی از تنیسورها باید ۳ گیم برنده شود تا شرط‌ها معتبر باشند.

برندهی اولین سِت:

اگر سِت اول کامل نشود، شرط‌ها لغو خواهند شد.

آموزش شرط بندی تنیس ؛ شرط‌های تای بریک

تایبریک در سِت اول:

اگر سِت اول تنیس کامل نشود، شرط‌ها لغو می‌شوند مگر این‌که امتیاز بازی به ۶-۶ رسیده باشد که در این صورت نتیجه‌ی شرط «بله» ثبت می‌شود (تای بریک وجود دارد.)

تایبریک در بازی:

اگر بازی تنیس کامل انجام نشود، تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد. مگر در موقعیت هایی  که تای‌بریک پیش‌تر رخ داده باشد یا شرایط  وجود تای‌بریک ممکن نباشد، برای مثال، در سِت نهایی بازی ویمبلدون.

آموزش شرط بندی ؛ سایر شرط‌ها

نتیجهی دوبل:

پیش بینی این‌که کدام تنیسور سِت اول را ببرد یا ببازد و سپس برنده یا بازنده‌ی بازی شود. در صورتیکه  تمامی سِت‌های قانونی کامل بازی نشود، شرط‌ها لغو خواهند شد.

مجموع سِتها:

برای مجموع سِت‌ها هر دو نوع شرط هندیکپ دو حالته و سه حالته ممکن است ارائه شود. در هندیکپ سه حالته «دقیقا» به‌عنوان یک گزینه ارائه می‌شود. اگر سِت کامل نشود یا تغییر کند، شرط‌ها لغو خواهند شد.

بیشترین اِیس (Ace):

• اِیس (Ace): نام امتیازی است که در آن بازیکن نتواند سرویس حریفش را دفع کند.

اگر بازیکنی محروم شود یا از بازی کناره‌گیری کند، تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد. مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی پیش‌تر مشخص‌شده باشد. شرط‌ها بر اساس آمار رسمی مسابقات مربوطه ثبت نتیجه می‌شوند.

اولین سرویس در گِیم:

برای این نوع شرط، هندیکپ دو حالته برای تنیسور منتخبی ارائه می‌شود که با زدن اولین سرویس، امتیاز کسب یا از دست دهد. اولین سرویس گیم باید کامل زده شود تا شرط‌ها معتبر باشند.

اولین بریک سرویس:

پیش بینی اولین تنیسوری که سرویس حریف خود را می‌برد یا در اصطلاح بریک می‌کند. در صورتیکه  بریک در بازی رخ ندهد قانون پوش اعمال می‌شود.

پیش بینی تعداد سِتها (شامل شرط بندی زنده):

در صورت محروم شدن یا کناره‌گیری تنیسور تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد مگر در موقعیت هایی  که سِت پایانی شروع‌شده باشد، نتیجه شرط پیش‌تر مشخص ‌شده باشد یا شرایطی که امکان انجام بازی با روند طبیعی آن برای مشخص شدن نتیجه وجود نداشته باشد.

برای مثال، در یک مسابقه ۵ سِتی تنیس، اگر بازیکن در سِت چهارم از بازی کناره‌گیری کند، شرط بیشتر/کمتر از ۳/۵ سِت، قبل از شروع بازی برحسب نتیجه‌ی به‌دست آمده ثبت خواهند شد و شرط بندی زنده روی سِت‌های سوم، چهارم و پنجم لغو خواهند شد.

تعداد کل گیمها/ هندیکپ گیمها (شامل شرط بندی زنده):

این قوانین عمومی روی گیم‌های هر سِت، گیم‌های بازی، گیم‌های تنیسور و شرط‌های هندیکپ (بر حسب برد گیم) اعمال می‌شود. در صورت کسر امتیاز یا گیم، در ثبت نتیجه نهایی محاسبه خواهد شد.

برای این نوع شرط‌ها تای‌بریک یا مُچ  تای‌بریک به‌عنوان یک گیم حساب می‌شود.

شرط‌های هندیکپ، مجموع گیم‌های بازی و گیم‌های تنیسور طبق تعداد ست‌های قانونی محاسبه می‌شوند. اگر تعداد سِت‌های قانونی تغییر کنند یا متفاوت از آن‌هایی باشند که برای شرط بندی ارائه شده‌اند، تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد.

در پایان بازی تمام گیم‌های هر تنیسور جمع می‌شود و شرط هندیکپ روی آن‌ها اعمال می‌شود تا برنده‌ی شرط هندیکپ مشخص شود.

پیش بینی ملیت برنده‌ی بازی

ملیت برنده توسط مقامات بلندپایه این ورزش اعلام می‌شوند. شرط‌ها علی‌رغم کناره‌گیری تنیسور از بازی (withdrawal) معتبر هستند.

·      سریعترین سرویس تورنومنت (Fastest Serve):

پیش بینی این‌که کدام تنیسور سریع‌ترین سرویس را بر اساس کیلومتر در ساعت خواهد زد. ممکن است شرط به‌جای کیلومتر در ساعت بر اساس واحد دیگری تعریف‌شده باشد، که در آن صورت در شرط نمایش داده خواهد شد.

تنیسور باید حداقل یک سرویس بازی کند تا شرط‌ها معتبر باشند. شرط‌ها براساس نتایج رسمی تورنومنت ثبت می‌شوند.

·      تعداد اِیسها/ خطای دوبل:

تعداد اِیس: برد یا باخت شرط با در نظر گرفتن تعداد اِیس‌های زده شده توسط هر دو تنیسور است.

خطای دوبل: پیش بینی تعداد خطاهای دوبل سرویس در داخل بازی. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد خطاهای دوبل در داخل بازی توسط هر دو تنیسور مشخص می‌شود.

در صورتیکه  بازی به علت کناره‌گیری یا محروم شدن تنیسوری به‌پایان نرسد و نیمه‌کاره رها شود، شرط لغو خواهد شد. مگر این‌که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

شرط‌ها بر اساس آمار اعلام‌شده توسط تورنومنت رسمی ثبت می‌شوند.

پیش بینی تعداد سِتهای ازدسترفته در طول تورنومنت:

اگر تنیسور از بازی کناره‌گیری کند یا بازی را شروع نکند دوست باخت برای بازی‌های ۳ سته و سه ست باخت برای بازی‌های ۵ سته محاسبه خواهد شد.

مرحلهی حذفی (Stage of Elimination): 

تنیسور باید یک امتیاز بازی کند تا شرط معتبر باشد.

برندگان سید:

پیش بینی این‌که برنده در سید زوج خواهد بود یا فرد. اگر تنیسوری که در سید نباشد تورنومنت را ببرد، شرط‌ها لغو خواهند شد.

مُچ  تایبریکها:

اگر نتیجه‌ی بازی با مُچ  تای‌بریک مشخص   شود، تای‌بریک سِت سوم حساب می‌شود.

سِتی که با مُچ  تای بریک برنده‌ی بازی شده، در ثبت شرط ۱-۲ محسوب می‌شود. هر شرطی که به ‌اشتباه برای نتیجه‌ی دقیق و تعداد گیم‌ها در سِت سوم بسته شده باشد لغو خواهد شد.

تنیسوری که در گیم مربوطه سرویس بزند با علامت (Svr) مشخص می‌شود. اگر تنیسوری به‌اشتباه با علامت (Svr) مشخص‌شده باشد، تمامی انواع شرط‌های گیم فعلی و گیم بعدی مانند امتیاز، دوس، شرط‌های پوینت یا اولین پوینت گیم بعدی، صرف‌نظر از نتیجه‌ی بازی لغو خواهند شد.

اگر گیم بعدی تای‌بریک یا مُچ  تای‌بریک باشد تمامی شرط‌های گیم مربوطه به‌جز شرط امتیازهای اول گیم بعدی لغو خواهند شد.

اگر تنیسور یا تیم، بازی را با امتیاز ۴۰ ببرد یا این که در هر مرحله از بازی به امتیاز ۴۰-۴۰ برسد، شرط با عنوان دوس ” Deuce “در گیم با پاسخ «بله» برنده خواهد بود.

اگر در گیمی داور امتیاز کم کند، تمامی شرط‌های آن گیم معتبر خواهند بود.

اگر داور خطای کسر امتیاز گیم بگیرد و یا گیم به دلیل مصدومیت تنیسور کامل بازی نشود، تمامی شرط‌های آن گیم لغو خواهند شد به‌جز شرط دوس” Deuce ” که نتیجه‌ی آن از قبل مشخص‌ شده باشد. در صورت کسر امتیاز یا گیم، در ثبت نتیجه‌ی پایانی محاسبه خواهند شد.

شرط‌ها بر اساس اولین تنیسوری که به تعداد گیم‌های مشخص  ‌شده در سِت مربوطه برسد، ثبت خواهند شد.

در صورتیکه  هیچ‌یک از تنیسورها به تعداد گیم‌های مشخص  ‌شده نرسند (به علت معلق شدن بازی) شرط‌های مربوطه لغو خواهند شد. در صورت کسر امتیاز یا گیم، در ثبت نتیجه پایانی محاسبه خواهند شد.

اگر سِت مربوطه بازی نشود تمامی شرط‌های مسابقه تا امتیاز مشخص آن سِت لغو خواهند شد.

شرط بندی زنده سِتهای بازی:

بازی باید کامل انجام شود تا شرط‌ها معتبر باشند. در صورت رد صلاحیت یا کناره‌گیری تنیسور از بازی تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد.

برندهی سِت در شرط بندی زنده (فعلی و بعدی):

در این نوع شرط در صورتیکه  سِت شروع شود اما کامل بازی نشود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص‌شده باشد.

شرط بله یا خیر سومین/ چهارمین/ پنجمین سِت در شرط بندی زنده:

در موقعیت هایی  که سِت شروع شود اما کامل انجام نشود تا زمانی که در سِت مربوطه یک امتیاز بازی شده باشد شرط‌ها معتبر است.

امتیاز سِت در شرط بندی زنده (ست فعلی و بعدی):

در این نوع شرط اگر سِت بعدی بازی نشود شرط‌هایی که روی آن سِت بسته شده‌اند لغو خواهد شد. سِت مربوطه باید کامل انجام شود تا شرط‌ها معتبر باشند. در صورت وجود کسر امتیاز یا گیم در ثبت نتیجه‌ی شرط محاسبه می‌شوند.

اگر نتیجه‌ی یک بازی با مُچ  تای‌بریک مشخص   شود، مُچ  تای‌بریک به‌عنوان سِت سوم تلقی می‌شود. ستی که با مُچ  تای‌بریک برنده‌ی بازی شده در ثبت شرط ۱-۲ محسوب می‌شود و برنده‌ی سِت سوم هم به ترتیب مشخص خواهد شد.

هر شرطی که روی برنده یا امتیاز گیم بعدی بسته شود درصورتی‌که گیم بعدی تبدیل به مُچ  تای‌بریک شود لغو خواهد شد، اما شرط‌هایی که روی امتیاز اول گیم بعدی بسته می‌شوند، معتبر خواهند بود. هر شرطی که به‌اشتباه برای نتیجه‌ی دقیق یا تعداد گیم‌های سِت سوم بسته شوند، لغو خواهد شد.

مجموع گیمهای سِت بعدی در شرط بندی زنده:

اگر سِت بعدی انجام نشود، شرط‌های مربوط به آن سِت لغو خواهند شد. در صورت وجود کسر امتیاز یا گیم در ثبت نتیجه شرط محاسبه خواهد شد.

امتیازهای بازی در شرط بندی زنده:

شرط‌های ارائه شده مربوط به تنیسوری است که به امتیاز مشخص   شده برسد. اگر امتیازی بازی نشود (به دلیل تمام شدن بازی یا گیم)، تمام شرط‌های بسته شده روی آن امتیاز لغو خواهند شد. در صورت وجود امتیاز کسر شده، در ثبت نتیجه نهایی محاسبه خواهند شد.

اگر امتیاز مشخص   شده در شرط با جریمه‌ی داور کسر شود شرط‌ها لغو خواهند شد. اگر امتیازی در تای‌بریک به‌دست بیاید شرط‌ها همُچ نان معتبر خواهند بود.

پیش بینیهای تایبریک در شرط بندی زنده (مُچ  تایبریک نیز شامل میشود):

اگر تای‌بریک در سِت مشخص  ‌شده در شرط بازی نشود، همه شرط‌های مربوطه لغو می‌شوند. در صورت کسر امتیاز در تای‌بریک شرط‌ها همُچ نان معتبر خواهند بود.

در صورتیکه  داور قبل از شروع گیم، تای‌بریک را جریمه گیم اعلام کند تمام شرط‌های تای‌بریک لغو می‌شوند.

اگر تای بریک در حال انجام باشد و جریمه گِیم اعلام شود، شرط‌های مربوط به برنده‌ی تای‌بریک معتبر خواهند بود اما شرط‌های امتیاز تای‌بریک لغو می‌شوند.

در صورتی که تای‌بریک به دلیل محرومیت یا کناره‌گیری بازیکن ناتمام بماند، تمام شرط‌های مربوط به تای‌بریک لغو می‌شوند. به جز مجموع امتیازهای تای‌بریک.

اگر نتیجه‌ی رسمی تای‌بریک مشخص نیست (برای مثال پنالتی گیم اعلام شده یا تنیسور رد صلاحیت شده) تمام شرط‌های آن تای بریک لغو می‌شوند، به جز مجموع امتیازهای تای‌بریک.

سرویس اشتباه در پیش بینی زنده:

اگر یک  تنیسور به اشتباه با علامت (Svr) مشخص شده باشد، تمامی انواع شرط‌های گیم فعلی و گیم بعدی مانند امتیاز، دوس، شرط‌های پوینت یا اولین پوینت گیم بعدی صرف نظر از نتیجه‌ی بازی لغو خواهند شد.

در اخر اگر دنبال وبسایتی مطمئن با دریافت و پرداخت امن و سریع برای شرط بندی روی تنیس و هر ورزش دیگری میگردید پیشنهاد ما به شما وبسایت 69 (سیکستی ناین) بت است

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهی بنویسید